อำนาจหน้าที่

 สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

   1.ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
   2.ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
   3.ดำเนินการเกี่ยวกับจัดระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรม
   4.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ผลการปฏิบัติงาน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของกรม และดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุด
   5.ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
   6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วันที่:30 ตุลาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 217

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin